Read The Influence of Islam on Medieval Europe by William Montgomery Watt Free Online


Ebook The Influence of Islam on Medieval Europe by William Montgomery Watt read! Book Title: The Influence of Islam on Medieval Europe
The author of the book: William Montgomery Watt
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 24.51 MB
Edition: Edinburgh University Press
Date of issue: August 1st 1987
ISBN: 0748605177
ISBN 13: 9780748605170

Read full description of the books:

‎دوستانِ گرانقدر، پیش از خواندنِ این کتاب، باید از خود این سؤال را بپرسید که یک کتاب تا چه اندازه میتواند احمقانه باشد!!! سپس این کتاب را که سرار تحریف و دروغ است را بخوانید که البته توصیه به خواندن آن نمیکنم...تنها میتوان خندید که نویسنده، ریاضی و ستاره شناسیِ اروپا را مدیون اسلام میداند، اسلامی که در قرآنش میگوید ستاره ها تیرهایی هستند که خدا پرتاب میکند تا شیاطین به آسمان راه نیابند، چه چیزی میخواهد در مورد دانش به سرزمین های دیگر ارائه دهد؟!! تنها میتوان خندید
‎نویسندهٔ بیخرد مینویسد که قبیله های حرامیِ تازیانِ عربستان که مدام در پی غارت یکدیگر بودند، زمانی که اسلام آوردند، دیگر نتوانستند یکدیگر را غارت کنند، لذا ناگزیر به دنبالِ منابع جدید برای هجوم و غارت گشتند، از این رو عملِ احمقانهٔ جهاد تا آنجا که به پیروزی تازیانِ مسلمان مربوط میشد، به رشدِ مداومِ اتحادیهٔ اسلام و توسعهٔ وسیع منطقه ای انجامید و سرزمین های دوردست را غارت کردند... امّا این بدان معنا نیست که اسلام با لبهٔ شمشیر گسترش یافته است!!!! خوب نویسندهٔ بیخرد و نادان، پس این دینِ پست و بیابانی به چه وسیله ای گسترش یافته است؟ با شمشیر نبوده است؟؟ نکند پیامبر اسلام نشسته و برای مردم دنیا سخن گفته و همه سخنانِ وی را پذیرفته اند!!! خیر.. این وحشی های بیابانی به هر جا قدم نهادند با خود مرگ و میر و بیماری و کثافت و تجاوز به زنان و دختران بیگناه را وارد کردند
‎نویسندهٔ بیشعور، اندیشمندانِ ایرانی را به اسلام ارتباط داده و از تمدن اسلامی سخن میگوید که به اروپا وارد شده است!!! امّا این بیخرد نمیداند که به عنوان مثال اندیشمند بزرگ ایرانی پشیزی ارزش برای پیامبر تازیان، قائل نبوده است و به مردم اینگونه سفارش میکرد که پیامبران پست و دروغگو هستند و پیامبر شما همان خردِ شماست و اسلام را از زندگی خود بیرون بیاندازید... این بیخرد نمیدانسته که اسلام را دروغ و کثیف میدانسته است... این بیخرد نمیدانسته که بر روی این دین استفراغ میکرده است... این بیخرد نمیدانسته که میترا پرست و مهر پرست بوده و اسلام را بی ارزش و سخیف میدانسته است... این احمق ها اصرار دارند که اندیشمندان و فلاسفهٔ ایرانی را به تازیان بی ارزش و دینِ غیر انسانیِ اسلام ارتباط دهند... این بیخردها از تمدن اسلامی سخن میگویند، در صورتیکه اسلام مدنیت هم نداشته است، چه برسد به تمدن.... شما یک دانشمند عرب و مسلمان نام ببرید... اصلاً هیچ اندیشمندی در این بیابانِ بی ارزش وجود نداشته است
‎این حرامی ها تمامی کتبِ پزشکی و فلسفی ما را به آتش کشیدند، بعد یکسری ابله و عرب پرست از تمدن آنها سخن میگویند... عزیزانم، تمدن ایران زمین اصلاً با شمشیرکشانِ حیوان صفت و قداره بندانِ ادیانِ ابراهیمی قابلِ مقایسه نیست
‎عزیزان و نورِ چشمانم، مهمل ترین سخنی که تا به امروز، در کتابِ تاریخِ انسانها جای گرفته است "تمدن اسلامی" است... قومی که در همهٔ تاریخ آدم کشته است و تمدن ها را ویران نموده است، تمدن اسلامی اش در کجایِ او، نهان شده است!!!؟ این جماعتِ از حیوان کمتر، بسیاری از انسانهایِ بدبخت را به بردگی بردند و به غیر از فروش آنان در خاورمیانه، به روم و دیگر کشورها نیز زنان و دختران بیچاره و بیگناه را صادر میکردند... این بیابانی ها به دو شیوه آدم میکشتند و میکشند: یا به شیوهٔ معنوی که خردِ آدمیان و منزلتِ انسانی را، در بن بستِ جهل و نادانیِ خود ساخته حبس میکنند، و یا جسمِ آنان را، به شیوه های گوناگون در فتواهای ابلهانهٔ خود ساخته و خود پرداخته، قربانیِ امیال کتابِ خودشان میکنند... میزانِ اسیرانی که محمد پیامبرِ تازیان در مدینه و حوالیِ مدینه از یهودیان به بازار برده فروشی آن روز تزریق نمود و همچنین کشتنِ بیش از دو میلیون و پانصد هزار ایرانی در آن زمان که نیمی از جمعیتِ ایران زمین بود، بزرگ ترین فاجعهٔ نسل کشیِ تاریخ است
‎روزی که عربهایِ وحشی به سرزمین ما حمله کردند، در دستِ مردمِ سرزمینِ ما ابزار تمدن بود و در دستِ عربهایِ بیابانی، شمشیرِ رومیان بود که توسطِ سلمانِ فارسیِ بی غیرتِ و حرام زاده سفارش داده شده بود... حال در دستِ مردمِ سرزمینِ ما کاسهٔ جهل است و در دستِ کثیفِ تازیانِ مسلمان، ثروت و رفاهِ سرزمینمان ایران قرار دارد.... این بی پدر و مادرها یک کتاب بی ارزش را به مردمِ بدبختِ ما تحمیل کردند و دیگر کتابهای با ارزش این سرزمین را در آتش حماقت و حیوان صفتی سوزاندند
‎این بی پدر و مادرها با دینِ غیر انسانی و بیابانیِ خود، تمدن و فرهنگِ سرزمینِ ما را سوزاندند و ویران کردند و تبار من و شما را قرن ها به کنیزی و غلامی بردند، که هیچ کس را به درد ناتمام آن بیچارگان، خبر نشد. من نمیدانم اینها، از روزی که پای به خاک ایران گذاشته اند چه سودی برای سرزمینِ ما و دیگر سرزمینها داشته اند!! به غیر از ترویجِ خرافه پرستی و موهوم پرستی و ساختن مساجد در گوشه و کنارِ این سرزمین ... و با بنا کردن بیش از پنج هزار امام زاده در این مرز و بومِ پاک که از آنها نیز، برای مطامعِ کثیفِ خود، قُلکی ساخته اند که مردمِ بیخرد و ساده لوحِ ساکن در ایران آن قلک ها را برایشان پُر میکنند و هر کدام از این امام زاده ها را کعبه ای کرده اند تا خرد انسانیِ ساکنینِ ایران زمین را عقیمِ حماقت و نادانی هایِ خود کنند، چه سودی به حال فرهنگ نابود شدهٔ ما داشته اند!! و چه خدمتی به این سرزمین کرده اند که من نمیدانم!!؟ بدبخت مردمِ درماندهٔ ساکن در ایران که باور کرده اند که تمدنشان از روزی شکل گرفته است، که تازیان و کتاب آنها بر این سرزمین مسلط شده است... این جماعتِ بیسواد و احمق، نه از تاریخِ خود فهمی دارند و نه از منزلتِ کلانِ گذشتهٔ خود، که تازیان آنرا به آتش کشیدند، تا نداشته های خود را با نابودی تمدن ما هویّت بخشند
-------------------------------------------
‎امیدوارم فرزندانِ سرزمینم اسیرِ این تحریفاتِ کثیف نشوند و این ریویو برای خردگرایانِ ایران زمین، مفید بوده باشه


Read Ebooks by William Montgomery WattRead information about the author

Ebook The Influence of Islam on Medieval Europe read Online! William Montgomery Watt was a Scottish historian, an Emeritus Professor in Arabic and Islamic Studies at the University of Edinburgh. Watt was one of the foremost non-Muslim interpreters of Islam in the West, was an enormously influential scholar in the field of Islamic studies and a much-revered name for many Muslims all over the world." Watt's comprehensive biography of the Islamic prophet, Muhammad, Muhammad at Mecca (1953) and Muhammad at Medina (1956), are considered to be classics in the field .

Watt held visiting professorships at the University of Toronto, the Collège de France, and Georgetown University, and received the American Giorgio Levi Della Vida Medal and won, as its first recipient, the British Society for Middle Eastern Studies award for outstanding scholarship.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to The Influence of Islam on Medieval Europe
Read EBOOK The Influence of Islam on Medieval Europe by William Montgomery Watt Online free

Download PDF: the-influence-of-islam-on-medieval-europe.pdf The Influence of Islam on Medieval Europe PDF